Veelgestelde vragen

Subsidieregeling praktijkleren

Veelgestelde vragen omtrent de Subsidieregeling Praktijkleren

Veelgestelde vragen (en antwoorden) over het aanvragen van de Subsidieregeling Praktijkleren

Wanneer moeten aanvragen zijn ingediend?

Aanvragen worden elektronisch bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ingediend. Aanvragen die op 16 september 17.00 uur niet of niet volledig zijn ingediend, komen niet in aanmerking voor subsidie. De elektronische indiening kunt u via SOL Praktijkleren doen.

Waarom moet de Subsidieregeling praktijkleren achteraf worden aangevraagd?

Doordat de Subsidieregeling praktijkleren, in tegenstelling tot de fiscale voorganger, de Wet Vermindering Afdracht onderwijs, een subsidieregeling is en geen afdrachtvermindering, is het achteraf ‘belonen’ van werkgevers de meest efficiënte methode. Daarnaast wil de wetgever niet over het jaarlijkse subsidiebudget van € 205.000.000 heen gaan waardoor er een noodzaak is om alle aanvragen tegelijk te kunnen beoordelen.

Veelgestelde vragen (en antwoorden) over de hoogte van de subsidie

Hoe wordt de subsidie berekend?

De berekening verschilt per opleidingscategorie. Voor leerwerktrajecten op mbo-niveau (BBL-leerlingen) en VMBO-niveau geldt het aantal weken dat onderricht in de praktijk plaatsvindt (met een maximum van 40 weken per studiejaar) gedeeld door 40. Bij leerlingen die een hbo-duaal of deeltijd opleiding volgen (in de sectoren Techniek, Landbouw en Natuurlijke omgeving) is dit maximaal 42 weken gedeeld door 42. Het maximale subsidiebedrag bedraagt de uitkomst van de berekening vermenigvuldigd met € 2.700,-. Dit bedrag van € 2.700,- wordt verlaagd als er meer subsidie wordt aangevraagd dan er aan budget in een categorie beschikbaar is Voor promovendi en technologisch ontwerper in opleiding geldt het aantal maanden dat een promovendus zijn onderzoek verricht of een technologisch ontwerper in opleiding is ingeschreven bij een universiteit gedeeld door 12 en vermenigvuldigd met het aantal uren per week (met een maximum van 36) gedeeld door 36. Het maximale subsidiebedrag bedraagt de uitkomst van de berekening vermenigvuldigd met € 2.700,-. Ook bij deze categorie geldt dat het subsidiebedrag van € 2.700,- wordt verlaagd als er meer subsidie wordt aangevraagd dan beschikbaar is in het budget.

Veelgestelde vragen (en antwoorden) over te sluiten overeenkomsten met de leerling/student

Waar moet een Praktijkleerovereenkomst voor vmbo en mbo aan voldoen?

Zonder een getekende Praktijkleerovereenkomst kunt u geen gebruik maken van de Subsidieregeling praktijkleren. Hoewel de overeenkomst vormvrij is adviseren wij dat minimaal de volgende gegevens op de overeenkomst staan vermeld:

 • leerling (werknemer): naam, adres, postcode, woonplaats, Burgerservicenummer (BSN), geboortedatum en geslacht;
 • praktijk biedende organisatie (werkgever): naam, naam vertegenwoordiger, adres, postcode, woonplaats;
 • locatie praktijkvorming (indien andere locatie): naam, adres, postcode, woonplaats;
 • bevoegd gezag (onderwijsinstelling): naam onderwijsinstelling, locatie, naam vertegenwoordiger, functie;
 • kwalificatie: opleidingsnaam, niveau (voor vmbo niet hoger dan niveau 2), leerweg;
 • omvang en duur: periode praktijkvorming, duur, uren per week;
 • begeleiding: naam praktijkbegeleider, naam onderwijsbegeleider
 • ondertekening: onderwijsinstelling, werkgever en leerling.

Veelgestelde vragen en antwoorden over eHerkenning

Wat is eHerkenning?

U kunt eHerkenning zien als een soort DigiD voor bedrijven. Zoals burgers met DigiD kunnen inloggen bij de overheid, zo kunnen bedrijven, ondernemers en beroepsbeoefenaren dat met eHerkenning. Een belangrijk verschil is dat DigiD wordt verstrekt door de overheid en eHerkenning door commerciële bedrijven. De overheid gebruik eHerkenning bijvoorbeeld bij het kunnen indienen van subsidieaanvragen.

Waar heb ik eHerkenning voor nodig?

Als u rechtstreeks bij de overheid Subsidie Praktijkleren wilt aanvragen, dan heeft u eHerkenning nodig. Voor het inloggen op en het gebruiken van SOL Praktijkleren, het invullen van gegevens, het uploaden documenten en het opstellen en indienen van aanvragen Praktijkleren via SOL Praktijkleren heeft niemand in uw organisatie eHerkenning nodig.

Heb ik eHerkenning nodig voor SOL Praktijkleren?

Nee, u heeft geen eHerkenning nodig. Voor het inloggen op en het gebruiken van SOL Praktijkleren, het invullen van gegevens, het uploaden van documenten en het opstellen en indienen van aanvragen Praktijkleren via SOL Praktijkleren heeft niemand in uw organisatie eHerkenning nodig.

Veelgestelde vragen (en antwoorden) over aanvraag- en verantwoordingsadministratie

Hoe kan een werkgever de begeleide onderwijsuren en de uren beroepspraktijkvorming aantonen?

Uit de aanwezigheidsregistratie van deelnemer en praktijkbegeleider blijkt of de leerling aanwezig is geweest bij de beroepspraktijkvorming en of er daadwerkelijk begeleiding heeft plaats gevonden. Daarnaast dient de onderwijsinstelling aan te kunnen tonen dat de deelnemer aanwezig is geweest bij de theoretische onderwijsuren die verzorgd worden door de onderwijsinstelling. De onderwijsinstelling dient de aanwezigheidsregistratie zelf of op aanvraag van de werkgever aan te leveren om tot een sluitende verantwoording te komen voor de Subsidieregeling praktijkleren.

Wat moet er in de aanvraag- en verantwoordingsadministratie voor vmbo en mbo leerwerkplaatsen worden vastgelegd?

Voor de gerealiseerde praktijkleerplaatsen dient het volgende in de administratie te worden vastgelegd:

 • getekende Praktijkvormingsovereenkomst Basisberoepsopleiding (niveau 1 of 2) ingericht als leer-werktraject voor vmbo, of beroepsbegeleidende leerweg (BBL) voor mbo: ondertekening door: deelnemer, praktijkbiedende organisatie en onderwijsinstelling;
 • aanwezigheidsregistratie van de deelnemer(s) aan het praktijkgedeelte: dient als onderbouwing van de praktijkvormingsuren van de deelnemer;
 • ziekte- en verlofregistratie: bepalen van het aantal weken dat tijdens de praktijkleerplaats geen onderricht heeft plaatsgevonden;
 • datum van uitstroom/diplomering en reden van uitstroom (indien van toepassing): bepalen van de einddatum van de praktijkleerplaats indien deze afwijkt van de einddatum in de BPVO;
 • administratie waaruit blijkt hoe en welke kwalificaties/kwaliteiten m.b.t. de beroepsvorming zijn behaald: Voorbeelden zijn: (BPV-)werkboek (origineel/kopie/scan) van de deelnemer en tussentijdse gespreks-, beoordelings- en evaluatieverslagen;
 • een administratie waaruit de begeleiding van de deelnemer blijkt; door wie, welke begeleidingsactiviteiten en wanneer heeft de begeleiding plaatsgevonden waardoor de deelnemer zijn kwalificaties heeft behaald? Dit kan in de (praktijkleer)overeenkomst zijn afgesproken en bijvoorbeeld als bijlage van de overeenkomst zijn toegevoegd. De daadwerkelijke uren van de begeleider kunnen per week expliciet worden gemaakt door bijvoorbeeld een projecturenregistratie of een uitdraai van het reguliere tijdschrijfsysteem van de werkgever.

Wat moet er in de aanvraag- en verantwoordingsadministratie voor hbo praktijkleerplaatsen worden vastgelegd?

 • voor de gerealiseerde praktijkleerplaatsen dient het volgende in de administratie te worden vastgelegd:
 • getekende onderwijsarbeidsovereenkomst hbo Duaal/ Deeltijd: ondertekening door: deelnemer, praktijkbiedende organisatie, onderwijsinstelling;
 • aanwezigheidsregistratie van de deelnemer(s) aan het praktijkgedeelte: dient als onderbouwing van de praktijkvormingsuren van de deelnemer;
 • ziekte- en verlofregistratie: bepalen van het aantal weken dat tijdens de praktijkleerplaats geen onderricht heeft plaatsgevonden;
 • datum van uitstroom en reden van uitstroom (indien van toepassing): bepalen van de einddatum van de praktijkleerplaats indien deze afwijkt van de einddatum in de overeenkomst;
 • administratie waaruit de begeleiding van de deelnemer blijkt;
 • administratie waaruit blijkt hoe en welke kwalificaties/kwaliteiten ten opzichte van de beroepsvorming zijn behaald.

Veelgestelde vragen (en antwoorden) over andere onderwerpen

Kan de subsidieregeling praktijkleren worden aangevraagd als de leerling langer over de opleiding doet of tussentijds stopt?

De subsidie wordt slechts verstrekt voor de nominale duur van de opleiding. Dit betekent dat alleen de duur van de opleiding voor subsidie in aanmerking komt zoals deze is vastgelegd in het opleidingsregister. De periode dat de leerling langer over de opleiding doet dan de nominale duur is niet subsidiabel. De periode dat deze leerling de opleiding volgt in de nominale duur van de opleiding is wel subsidiabel.

Wanneer de opleiding tussentijds stop wordt gezet, bijvoorbeeld door zwangerschap, kan geen aanspraak worden gemaakt op de subsidieregeling praktijkleren. Immers, in die periode vindt geen begeleiding in de praktijk plaats. Er kan daarmee niet aan de voorwaarden van de Subsidieregeling praktijkleren worden voldaan.

Hoe wordt de Subsidieregeling praktijkleren toegepast bij meerjarige opleidingen?

Aanvragen worden ingediend per studiejaar en voor het aantal weken dat daadwerkelijk begeleiding in de praktijk heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van opleidingsniveau zijn de einddata van het studiejaar 31 juli voor leerwerktrajecten op vmbo en mbo-niveau, en 31 augustus voor hbo-duaal of deeltijd, promovendi en TOIO’s. Als de betreffende opleiding en begeleiding ook na deze periode plaatsvindt, kan in het daarop volgende jaar opnieuw de Subsidieregeling praktijkleren worden aangevraagd voor de resterende periode mits deze niet wederom doorloopt na de einddata van het betreffende studiejaar.

Vallen EVC- en maatwerktrajecten onder de Subsidieregeling praktijkleren?

EVC-trajecten vallen niet onder de subsidieregeling. Een leerwerktraject op mbo-niveau (BBL) dat wordt gevolgd na afronding van een EVC-traject kan wel in aanmerking komen voor de subsidie mits deze aan de eisen van de Subsidieregeling voldoet. Hierbij zal de deelnemer waarschijnlijk niet de hele nominale duur van het leerwerktraject doorlopen in verband met vrijstellingen. De weken waarin daadwerkelijk begeleiding in de praktijk heeft plaats gevonden komen in aanmerking voor de Subsidieregeling praktijkleren.

Een maatwerktraject komt alleen voor subsidie in aanmerking als het traject volledig aan de eisen van een leerwerktraject op mbo of hbo-niveau voldoet. De regeling stelt namelijk als voorwaarde dat werkgevers in aanmerking komen voor subsidie als de deelnemer of student een volledig onderwijsprogramma volgt voor een erkend kwalificerend diploma.

Kan een uitzendbureau of detacheringsbureau aanspraak maken op de Subsidieregeling praktijkleren?

Een uitzendbureau of detacheringsbureau kan uitsluitend voor zichzelf subsidie aanvragen als het een werkgever is in de zin van de regeling. Dit betekent dat het uitzendbureau of detacheringsbureau zelf de begeleiding van de leerling in de praktijk verzorgt en dat er sprake is van een erkend leerbedrijf. Als het uitzendbureau of detacheringsbureau niet zelf de begeleiding in de praktijk verzorgt en geen erkend leerbedrijf is, dient de subsidie te worden ontvangen door het leerbedrijf dat hier wel verantwoordelijk voor is.

Is het mogelijk om meerdere opleidingssubsidies te combineren of te stapelen?

Ja, dit heet cumulatie en is mogelijk. De regeling bevat geen bepalingen waarmee dit wordt uitgesloten. Let wel op dat dit bij de andere regelingen wel het geval kan zijn.